პროგრამაში მონაწილეობისთვის აუცილებელი მოთხოვნები

  • მინიმალური ასაკი: 18  წელი

  • მინიმუმ  საბაზო განათლება

  • თბილისში  რეგისტრაცია

 
 

მოქალაქეთა რეგისტრაციის ვადები:  2021 წლის  17 თებერვალი -  27  თებერვალი  

სწავლა იწყება  2021 წლის   01 მარტს.

პროფგლდანი